Kancelarie oferują kompleksową, stałą lub doraźną obsługę prawną przedsiębiorstw, instytucji oraz osób fizycznych.


Pomoc prawna obejmuje:

§ udzielanie porad prawnych,

§ sporządzanie opinii prawnych,

§ sporządzanie pozwów, wniosków oraz pozostałych pism procesowych, a także środków zaskarżenia: apelacji, zażaleń, skarg, skarg kasacyjnych,

§ sporządzanie odwołań od decyzji organów administracyjnych, podatkowych i rentowych, skarg do sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,

§ negocjowanie, analizowanie oraz przygotowywanie projektów umów,

§ reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej,

§ prowadzenie spraw windykacyjnych i egzekucyjnych wraz z reprezentowaniem Klientów przed organami egzekucyjnymi, tworzenie, rejestracja, przekształcanie i likwidacja spółek, spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń,

§ sporządzanie projektów aktów prawnych jednostek samorządu terytorialnego oraz organów administracji rządowej, w tym projektów aktów prawa miejscowego, decyzji, zarządzeń,

 

Kancelarie świadczą pomoc prawną z zakresu:

§ prawa cywilnego (m.in. odszkodowania, zadośćuczynienia, renty, windykacja długów, eksmisje, wydanie rzeczy, ochrona posiadania, służebności, bezumowne korzystanie z rzeczy, sprawy spadkowe, księgi wieczyste, zniesienie współwłasności, podział majątku po rozwodzie, zawezwania do prób ugodowych, wstąpienia w umowę najmu lokalu mieszkalnego)

§ prawa handlowego (spory pomiędzy przedsiębiorcami, sprawy z umów o roboty budowlane, dochodzenie należności podwykonawców, sporządzanie projektów umów, zakładanie, przekształcanie i likwidacja spółek prawa handlowego)

§ prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (dochodzenie świadczeń z tytułu umowy pracę odwołania od wypowiedzenia, rozwiązania umów o pracę bez wypowiedzenia, zapłata wynagrodzenia reprezentowanie pracowników w związku z niezgodnym z prawem rozwiązaniem stosunku pracy, odwołania od decyzji ZUS w zakresie odmowy przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytur oraz innych świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych)

§ prawa administracyjnego (podania do wszelakich organów administracji publicznej, odwołania od decyzji organów samorządu terytorialnego i administracji rządowej m.in. z zakresu prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, spraw o status osoby bezrobotnej, spraw meldunkowych)

§ prawa spadkowego (stwierdzenia nabycia spadku, sprawy o zachowek, dział spadku, uchylenia się od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku)

§ prawa rodzinnego (w sprawach rozwodowych, separacji, w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń alimentacyjnych, (podwyższeniem, obniżeniem i zniesieniem alimentów), sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ubezwłasnowolnienia, ustanowienie opiekuna/kuratora)

Ta strona używa plików Cookies. Jeśli nie akceptujesz naszej polityki proszę opuść stronę. Dowiedz się więcej...